111  Blagodarstvennoe pismo Rudakovu A.N. ot PTGKH Blagodarnost ot Upravlenia kultury Administracii  Petrozavodskogo gorodskogo okruga A.V. Popovu
 001  Blagodarnost ot Upravlenia kultury Administracii  Petrozavodskogo gorodskogo okruga T.V. Akobson  Blagodarnost ot Federacii nard  Pocetnaa gramota A.V. Popovu  Blagodarnost Akobson
 4  2  3  1  5